Thuốc chống động kinh

Dalyric (Pregabalin 75 mg) Danapha VN

84.000 
Hết hàng

Thuốc chống động kinh

Dilantin (Phenytoin 100mg) Pfizer USA

500.000 

Thuốc chống động kinh

Gabapentin 300mg Ascend USA

3.400.000 

Thuốc chống động kinh

Gabapentin 300mg Actavis USA

1.750.000 

Thuốc chống động kinh

Gabapentin 300mg Cipla USA

1.750.000 

Thuốc chống động kinh

Lamotrigine 100mg Unichem USA

3.000.000 

Thuốc chống động kinh

Lamotrigine 200mg Unichem USA

2.750.000 

Thuốc chống động kinh

Levetiracetam 500mg Camber USA

2.750.000 

Thuốc chống động kinh

Murate (Gabapentin 300mg) BV Pharma VN

125.000 

Thuốc chống động kinh

Rivotril (Clonazepam 2 mg) – Roche

1.800.000 

Thuốc chống động kinh

Topiramate 100mg Zygenerics USA

2.250.000 

Thuốc chống động kinh

Topiramate 50mg Cipla USA

4.000.000