Omeprazole 20mg Apotex USA

3.500.000 

1 viên: 3.500 đồng

Chai 1000 viên Caps

HSD: 04/2018