1.180.000 

Thuốc chống động kinh

Gabapentin 300mg Ascend USA

3.400.000 

Thuốc chống động kinh

Gabapentin 300mg Actavis USA

1.750.000 

Thuốc chống động kinh

Gabapentin 300mg Cipla USA

1.750.000 

Thuốc chống động kinh

Murate (Gabapentin 300mg) BV Pharma VN

125.000