Thuốc chống loạn thần

Divalproex 500mg Sun USA

3.000.000 

Thuốc chống loạn thần

Divalproex 500mg Unichem USA

3.000.000 

Thuốc chống loạn thần

Risperidone 3mg Torrent USA

2.750.000