Hướng dẫn chi tiết về văn bằng và việc thực hành chuyên môn để xét cấp Chưng chỉ hành nghề Dược theo Luật Dược số 105/2016/QH13 và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP

Luật dược số 105/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, trong đó Mục 1, Chương III bao gồm các Điều từ 11-29 có quy định các vấn đề về Chứng chỉ hành nghề Dược. Ngày 08/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện […]

Top 200 thuốc dược sĩ cần nhớ 2017

Generic Name Brand Name Purpose DEA Sch 1 Levothyroxine Synthroid® Thyroid Hormone – 2 Hydrocodone/APAP Vicodin® Pain Relief C-II 3 Amoxicillin Amoxil® Anti-Biotic – 4 Lisinopril Prinivil® A.C.E. Inhibitor – 5 Esomeprazole Nexium® G.E.R.D. – 6 Atorvastatin Lipitor® Cholesterol – 7 Simvastatin Zocor® Cholesterol – 8 Clopidogrel Plavix® Anti-Platelet – 9 Montelukast Singulair® Asthma – […]

Toàn cảnh Luật Dược 2016 từ góc nhìn người thực hành

Trong kỳ họp thứ 11 ngày 6/04/2016 Quốc hội đã thông qua Luật Dược có thể gọi là Luật Dược 2016 hay Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dược. Theo cách gọi phổ biến ở nước ta gọi là Luật Dược 2016 so với Luật Dược 2005 có XI chương 73 điều […]

Sở Y tế TP HCM tổ chức tập huấn triển khai Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

Sở Y Tế tập huấn triển khai nghị định của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược Sở Y tế TP HCM tổ chức tập huấn triển khai Nghị định 54/2017/NĐ-CP. Luật Dược số 105/2016/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 06/4/2016 và […]