Tag Archives: NĐ54

Hướng dẫn chi tiết về văn bằng và việc thực hành chuyên môn để xét cấp Chưng chỉ hành nghề Dược theo Luật Dược số 105/2016/QH13 và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP

Luật dược số 105/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, trong đó Mục 1, Chương III bao gồm các Điều từ 11-29 có quy định các vấn đề về Chứng chỉ hành nghề Dược. Ngày 08/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện […]

Sở Y tế TP HCM tổ chức tập huấn triển khai Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

Sở Y Tế tập huấn triển khai nghị định của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược Sở Y tế TP HCM tổ chức tập huấn triển khai Nghị định 54/2017/NĐ-CP. Luật Dược số 105/2016/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 06/4/2016 và […]