Tag Archives: 2016

Toàn cảnh Luật Dược 2016 từ góc nhìn người thực hành

Trong kỳ họp thứ 11 ngày 6/04/2016 Quốc hội đã thông qua Luật Dược có thể gọi là Luật Dược 2016 hay Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dược. Theo cách gọi phổ biến ở nước ta gọi là Luật Dược 2016 so với Luật Dược 2005 có XI chương 73 điều […]