Thuốc chống loạn thần

Divalproex 500mg Unichem USA

3.000.000 

Thuốc chống động kinh

Lamotrigine 100mg Unichem USA

3.000.000 

Thuốc chống động kinh

Lamotrigine 200mg Unichem USA

2.750.000