Amitriptyline 10mg Amitec 10 Thailand

350.000 

1 viên: 350 đồng

Chai 1000 viên Tabs HSD: 12/2023