Citalopram 20mg Mylan USA

1.500.000 

1 viên: 3.000 đồng

Chai 500 viên Tabs

HSD: 06/2019