Paroxetine 40mg Mylan USA

5.500.000 

1 viên: 5.500 đồng

Chai 1000 viên Tabs

HSD: 10/2019