Paroxetine 20mg Mylan USA

4.000.000 

1 viên: 4.000 đồng

Chai 1000 viên Tabs

HSD: 10/2018