Paroxetine 20mg Dinasun Pharma VN

60.000 

1 viên: 2.000 đồng

Hộp 30 viên

HSD: 08/2018