Dalyric (Pregabalin 75 mg) Danapha VN

84.000 

1 viên: 2.800 đồng

Chai 30 viên Caps

HSD: 03/2020