Murate (Gabapentin 300mg) BV Pharma VN

125.000 

1 viên: 2.500 đồng

Hộp 50 viên

HSD: 10/2018