Điều trị tăng huyết áp

Amlor Cap 5mg Pfizer viên nhộng

250.000 

Điều trị tăng huyết áp

Amlor Tap 5mg Pfizer viên nén

240.000 

Điều trị tăng huyết áp

Amlodipine 5mg Cipla USA

1.600.000 

Điều trị tăng huyết áp

Amlodipine 10mg Cipla USA

2.000.000 

Điều trị tăng huyết áp

Amlodipine 5mg Qualitest USA

1.500.000 

Điều trị tăng huyết áp

Carvedilol 12,5mg Solco USA

1.300.000 

Điều trị tăng huyết áp

Carvedilol 6,25mg Solco USA

1.200.000 

Điều trị tăng huyết áp

Lisinopril 10mg Teva USA

1.500.000 

Điều trị tăng huyết áp

Lisinopril 20mg Lupin USA

2.000.000 

Điều trị tăng huyết áp

Lisinopril 40mg Teva USA

1.100.000