Carvedilol 12,5mg Solco USA

1.300.000 

1 viên: 2.600 đồng

Chai 500 viên

HSD: 07/2019