Metoprolol 50mg Mylan USA

1.900.000 

1 viên: 1.900 đồng

Chai 1000 viên

HSD: 04/2019