Metoprolol 100mg Mylan USA

2.300.000 

1 viên: 2.300 đồng

Chai 1000 viên

HSD: 08/2019