Clopidogrel 75mg Accord USA

2.500.000 

1 viên: 5.000 đồng Chai 500 viên HSD: 06/2023